۱. انتخاب نوع قرارداد کار به تناسب شرایط مربوط

سه نوع قرارداد کار در قانون کار برشمرده شده : قرارداد کار مدت موقت، قرارداد کار مدت غیرموقت و قرارداد کار واسه انجام کار مشخص. نوع اول مربوط به کارهاییه که طبیعتا دائمی و ادامه دار نیستن، درحالی که نوع دوم بر خلاف این و مربوط به کارهاییه که طبیعتی دائمی و دائمی دارن. مورد سوم که با توجه به نام اون روشنه که واسه کارای معینی پیش بینی شدن که غیرمستمر هم هستن. دسته بندی ارائه شده باید به وسیله کارفرما رعایت شه چون از دید مقررات مربوط به پایان قرارداد کار، پیرو احکام متفاوتی هستن و هدف اونا تضمین امنیت شغلی کارگره.

۲. انجام تعهدات مندرج در قرارداد کار

کارفرما ملزمه شروط قرارداد رو که با توجه به قانونِ کار تنظیم شده یا امتیازات بیشتری رو که واسه کارگر در نظر گرفتن و کارگر و کارفرما بر اون توافق کردن، رعایت کنه.

۳. رعایت بقیه تکالیف مندرج در فصل دوم قانون کار

تکالیفی مثل بازگشت کارگر پس از رفع حالت تعلیق قرارداد کار، پرداخت امتیازات پایان کار در مورد قرارداد کار انجام کار مشخص و مدت موقت، پرداخت حق سنوات به هنگام اخراج منطقی، بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حق السعی اون از زمان اخراج تا وقت بازگشت به کار.

۴. رعایت مقررات مربوط به شرایط کار

بعضی شرایط کار به وسیله مقنن به خاطر حمایت از کارگر تعیین شده. مقررات حاکم بر تعیین کمه کم دستمزد، طبقه بندی مشاغل، بیشترین حد ساعتای قانونی کار، میزان اضافه کاری و حمایتای مربوط بهش، کارای سخت و مضر، تأکید بر تعطیلی هفتگی، ویژگیای شرایط کار بانوان و نوجوانان مواردیه که قانون گذار دور و بر شرایط کار به خاطر حمایت از کارگر تعیین کرده. یعنی؛ زور به رعایت ساعات کار کارکرد شبونه روز (۸ ساعت) و رعایت ساعات کار مشاغل سخت و مضر (۶ ساعت) و کار نوجوانان، تکلیف به برگشت ندادن کار اضافی به کارگر مگه با شرایط نامبرده قانون کار، زور به رعایت ممنوع بودن انجام کارای خطرناک، سخت و مضر و نـیز حمـل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی واسه کارگران زن و کارگران نوجوون، تکلیف به رعایت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زایمون زنان کارگر و رعایت فرصت شیردهی اونا به کودکان، ممنوع بودن استفاده افراد کمتر از ۱۵ سال، حمایتای حداقلیه که قانون دور و بر شرایط کار مقرر کرده.

۵. رعایت مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کار

ایمنی و بهداشت محیط کار و تضمین اون واسه حفاظت از سلامتی کارگران اهمیت زیادی داره. اینطوری باید اصول کلی فصل چهارم قانون کار و مقررات دقیق و جزئیات پیش بینی شده در آیین نامهای منظم شورای عالی حفاظت فنی هم باید رعایت شه.

۶. بیمه نمودن کارگران

طبق قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، کارفرمایان کارگاهای مشمول قانون کار، وظیفه دارن طبق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنه. واسه این مهم ضمانت اجرایی به شکل پرداخت جریمه در قانون کار مقرر شده. یعنی؛ در صورتی که کارفرما از بیمه کردن کارگران پرهیز کنه، جدا از اینکه تأدیه ی همه حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما)، با توجه به شرایط و امکانات به جریمه ی نقدی برابر ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم میشه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   وظایف مدیر چیه؛ چیزی که مدیران تازه کار باید بدونن

۷. تعهدات کارفرما در برابر کارگران کارآموز

در قانون کار مقرر شده که رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شه و این مدت از هر دید جزءِ سوابق کاری کارگر حساب می شه. مزد کارگر هم در مدت کارآموزی از مزد ثابت یا مزد پایه کمتر نمیشه. امتیازات غیر نقدی، کمکا و فوق العاده هایی که واسه جبران هزینه زندگی و مسئولیتای خانوادگی به کارگر پرداخت می شه در دوره کارآموزی بازم پرداخت می شه.

۸. تکالیف مربوط به ارائه خدمات رفاهی

فصل هشتم قانون کار تکالیفی رو در مورد ی همکاری با تعاونیای خونه، احداث خونه های سازمانی، ایجاد محل مناسب واسه ادای فریضه ی نماز، تأمین غذای کارگران با شرایط مزبور، ورزش کارگران، تأمین وسیله نقلیه در صورت دوری کارگاه و…. برشمرده و واسه نبود انجام بعضی از اونا هم مجازات پیش بینی کرده.

۹. تکلیف به تسلیم گواهی انجام کار

هر چند تسلیم گواهی مزبور به خواسته کارگر شکل میگیره، اما تعهدی قانونیه که بر دوش کارفرما استواره. پس کارفرمایان وظیفه دارن پس از پایان قرارداد کار به خواسته کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان، و نوع کار انجام شده رو بهش تسلیم کنه. در هیچ یک از مواد قانون کار ضمانت اجرایی (مثل مجازات و جریمه) واسه این تکلیف مقرر نشده.

۱۰. رعایت آزادی شغل و زور نداشتن افراد به کاری مشخص و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری

اصل بیست و هشتم قانون اساسی هم به این مهم تصریح کرده. کار اجباری با توجه به قانون کار به هر شکل ممنوعه و متخلف جدا از اینکه پرداخت دستمزد واقعی که کارگر به موجب انجام اون کار اجباری، استحقاق دریافت اون داره (اجرت المثل کار انجام یافته) و جبران ضرر، با توجه به شرایط به حبس محکوم میشه. هروقت چند نفر به اتفاق یا از راه یک مؤسسه، شخصی رو به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازاتای فوق محکوم و به طور مشترک مسئول اجرت المثل هستن.

موارد ۱۰گانه ی فوق، کمه کم وظایف کارفرماست که باید به خاطر تضمین امنیت شغلی کارگر – حتی بعد از تموم شدن قرارداد کار- رعایت کنه. تکالیف برشمرده در نصوص قانونی واسه ایجاد تعادل بین دو طرف قراردادِ کاره. کارگر، صاحب کار و کارفرما، صاحب سرمایه و نمیشه نسبت به نبود تساوی بین دو طرفِ رابطه کار بی توجه بود. از طرف دیگر تکالیف و تعهداتی هم در قانون کار واسه کارگر برشمرده شده. پس وظایف کارفرما – که برشمرده شد- مساوی و طبق قدرت و توانایی هر کدوم از دو طرف به نظر می رسه.

تهیه شده در: chetor.com


۱

دسته‌ها: آموزشی